12 work Results

Style/Period:
Title
Great Wall at Ba Da Ling, China
Individual/Organization(s)
Karla Trott
Date(s)
1368-1644

Title
Temple of Heaven (Tiantan), Beijing
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Thirteen Ming Tombs, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
1409-1644

Title
Shenyang Imperial Palace, Shenyang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
1624-1636

Title
Liuhe Pagoda (Pagoda of Six Harmonies), Hangzhou, Zhejiang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
970

Title
Grand Canal, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
5th Century BCE -

Title
Lingering Garden (Liu Yuan), Suzhou, China
Individual/Organization(s)
Nicholas Bruckelmeyer
Date(s)
1593 onward

Title
Yuyuan Garden, Shanghai, China
Individual/Organization(s)
Tongsue Ly
Date(s)
1559-1577

Title
Imperial Palace, or Forbidden City, Beijing
Individual/Organization(s)
Tongsue Ly
Date(s)
1406-1420

Next 36